Regulamin plebiscytu „Travelery”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 • 1.1. Organizatorem plebiscytu TRAVELERY  zwanego dalej Plebiscytem jest:
 • 1.2. Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP:897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.
 • 1.3. Partnerem Plebiscytu: Jacobs Douwe Egerts PL sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518352, NIP 5272717861, REGON 147353687 zwana dalej Partnerem.
 • 1.4. Plebiscyt rozpocznie się dn. 20.04.2021r. i trwać będzie do dnia 17.05.2021r.
 • 1.5. Plebiscyt  odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU

 • 2.1. Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Plebiscytu w którym zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, instytucje, organizacje i ich dokonania, działalności, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia, publikacje:
 • 2.2. w pierwszym etapie Kapituła Plebiscytu, składająca się z przedstawicieli redakcji i współpracowników National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler zaproszonych przez Organizatora, typuje po pięć nominacji do każdej z trzech Kategorii: Bloger Roku, Podróż Roku, Książka Roku.  
 • 2.3. użytkownicy internetowi głosują na swoich kandydatów, w trzech Kategoriach: Blog Podróżniczy Roku, Podróż Roku, Książka Roku.
 • 2.4. w drugim etapie Plebiscytu, na podstawie wyników głosowania użytkowników zostanie wyłonionych po 3 finalistów każdej z trzech Kategorii: Bloger Roku, Podróż Roku, Książka Roku. O ich wyborze zadecyduje liczba głosów oddanych przez czytelników za pośrednictwem aplikacji internetowej (Szczegóły głosowania w punkcie 3).
 • 2.5. Z listy finalistów określonej w pkt. 2.4, Kapituła Plebiscytu wybierze po 1 laureacie w każdej z 3 Kategorii: Bloger Roku, Podróż Roku, Książka Roku.
 • 2.6. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone online w kanałach National Geographic do 25 maja 2021r.
 • 2.7. Przy przyznawaniu nominacji do kategorii oceniane będą trwające w 2020 roku: działalność osób, instytucji, organizacji, ich dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia i publikacje.
 • 2.8. Zapowiedź Plebiscytu ukaże się na łamach magazynu  5/2021  National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler a także na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl.

3.  GŁOSOWANIE W APLIKACJI

 • 3.1. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler będą mogli głosować na nominacje w kategorii Książka Roku, Bloger Roku, Podróż Roku. Nominacje zostaną wyłonione przez kolegium redakcyjne i opublikowane na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 20.04.2021 r. do 17.05.2021 r., do godz. 23:59.
 • 3.2. Czytelnicy, aby oddać swój głos na jednego z nominowanych powinni w okresie trwania Plebiscytu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.travelery.national-geographic.pl.
 • 3.3. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.travelery.national-geographic.pl i oddać swój głos.
 • 3.4. Każdy głosujący może oddać swój głos w kategoriach Książka Roku, Bloger Roku, Podróż Roku raz dziennie. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej, niż raz dziennie, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.
 • 3.5. Udział w głosowaniu jest bezpłatny.
 • 3.6. Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 • 3.7. Wyniki głosowania w Plebiscycie Travelery  zostaną opublikowane w magazynie National Geographic Traveler 7/20.

4.    ZASADY PLEBISCYTU

 • 4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Plebiscytu.
 • 4.2. Plebiscyt obejmuje trzy Kategorie:
  •    Podróż Roku – za realizację niestandardowej wyprawy, która była czymś więcej, niż tylko przemierzaniem przestrzeni geograficznej.
  •    Bloger Roku – za atrakcyjne przeniesienie podróży do świata wirtualnego i twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych.
  •    Książka Roku – za wydaną w ubiegłym roku książkę, która w najlepszy sposób przybliża czytelnikom horyzonty geograficzne i kulturowe.
 • 4.3. W każdej kategorii wybierany będzie jeden LAUREAT TYTUŁU TRAVELERY.

5.    KOMISJA

 • 5.1. Do kontroli prawidłowości Plebiscytu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 • 5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.    REKLAMACJE

 • 6.1. Reklamacje związane z Plebiscytem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 • 6.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 • 6.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 • 6.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
 • 6.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 6.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • 6.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.1. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie www.travelery.nationalgeographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • 7.2. Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.
 • 7.3. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 • 7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 • 7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

ORGANIZATOR