Regulamin plebiscytu „Travelery”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 • 1.1. Organizatorem plebiscytu TRAVELERY  zwanego dalej Plebiscytem  i konkursu w ramach Plebiscytu zwanego dalej Konkursem,  jest:
 • 1.2. Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP:897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.
 • 1.3. Partnerem Plebiscytu  i Konkursu jest: FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsko - Białej (43-300 Bielsko - Biała) przy ul. GRAŻYŃSKIEGO 141,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019628 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5470048627, REGON: 07003791600000, zwana dalej Partnerem.
 • 1.4. Plebiscyt i Konkurs rozpocznie się dn. 30.03.2020 r. i trwać będzie do dnia 10.05.2020 r.
 • 1.5. Plebiscyt i Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

2. ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU

 • 2.1. Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Plebiscytu w którym zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, instytucje, organizacje i ich dokonania, działalności, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia, publikacje:
 • 2.2. w pierwszym etapie Kapituła Plebiscytu, składająca się z przedstawicieli redakcji i współpracowników National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler zaproszonych przez Organizatora, typuje po pięć nominacji do każdej Kategorii, z wyłączeniem Kategorii Człowiek Roku. 
 • 2.3. użytkownicy głosują  na swoich kandydatów, w pięciu Kategoriach: Bloger Roku, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku, oraz Wyczyn Roku, Książka Roku. 
 • 2.4. w drugim etapie Plebiscytu, na podstawie wyników głosowania użytkowników zostanie wyłonionych po 3 finalistów każdej z 5 Kategorii: Bloger Roku, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku, oraz Wyczyn Roku, Książka Roku. O ich wyborze zadecyduje liczba głosów oddanych przez czytelników za pośrednictwem aplikacji internetowej (Szczegóły głosowania w punkcie 3).
 • 2.5. Z listy finalistów określonej w pkt. 2.4, Kapituła Plebiscytu wybierze po 1 laureacie w każdej z 5 Kategorii: Bloger Roku, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku, oraz Wyczyn Roku, Książka Roku.
 • 2.6. Nagroda w Kategorii Człowiek Roku jest przyznawana przez Kapitułę za całokształt dokonań eksploracyjnych lub naukowych oraz wierność życiowej pasji.
 • 2.7. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Gali Travelerów, przeprowadzonej online do 20 maja 2020 r.
 • 2.8. Przy przyznawaniu nominacji do kategorii oceniane będą trwające w 2019 roku: działalność osób, instytucji, organizacji, ich dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia i publikacje.
 • 2.9. Zapowiedź Plebiscytu ukaże się na łamach magazynu 4/2020 i 5/2020  National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler a także na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl.
 • 2.10. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Konkursie, o który mowa w pkt 3.3, oddając swój głos na wybraną nominację w kategoriach Wyczyn Roku, Książka Roku, Bloger Roku, Podróż Roku oraz Społeczna Inicjatywa Roku.
   

3.  GŁOSOWANIE W APLIKACJI

 • 3.1. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler będą mogli głosować na nominacje w kategorii Wyczyn Roku, Książka Roku, Bloger Roku, Podróż Roku oraz Społeczna Inicjatywa Roku. Nominacje zostaną wyłonione przez kolegium redakcyjne i opublikowane na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 30.03.2020 r. do 10.05.2020 r., do godz. 23:59. Czytelnicy mogą zadecydować czy chcą jedynie oddać głos na jednego z nominowanych bez możliwości wygrania nagrody (zgodnie z pkt. 3.2) czy też oddać swój głos na nominowanego i wziąć udział w konkursie z nagrodami (zgodnie z pkt. 3.3).
 • 3.2. Czytelnicy, aby oddać swój głos na jednego z nominowanych powinni w okresie trwania Plebiscytu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.travelery.national-geographic.pl.
 • 3.3. Czytelnicy, aby oddać swój głos na nominowanego i wziąć udział w konkursie z nagrodami, powinni w okresie trwania Plebiscytu zagłosować, wybrać nagrodę, a następnie napisać krótkie uzasadnienie z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to właśnie ten nominowany powinien wygrać? Odpowiedź uzasadnij” (o objętości maksymalnie 200 znaków) poprzez stronę www.travelery.national-geographic.pl.
 • 3.4. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.travelery.national-geographic.pl i oddać swój głos.
 • 3.5. O wygranej w konkursie z nagrodami decyduje komisja konkursowa wybierająca najlepsze, najoryginalniejsze i prawidłowe pod względem stylistycznym pisemne uzasadnienie o objętości maksymalnie 200 znaków.
 • 3.6. Każdy głosujący może oddać swój głos w kategoriach Wyczyn Roku, Książka Roku, Bloger Roku, Podróż Roku oraz Społeczna Inicjatywa Roku raz dziennie. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej, niż raz dziennie, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.
 • 3.7. Głosowanie a także udział w konkursie z nagrodami jest bezpłatny.
 • 3.8. Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 • 3.9. Wyniki głosowania w Plebiscycie Travelery  zostaną opublikowane w magazynie National Geographic Traveler 7/20.
 • 3.10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
 • 3.11. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści maila terminie, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.
 • 3.12. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 • 3.13. Wyniki Konkursu z nagrodami, w tym imiona i miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie National Geographic Polska lub National Geographic Traveler lub na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl, w terminie do 60 dni od zakończenia Konkursu.
 • 3.14. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
   

4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 4.1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 4.2. Regulaminu.
 • 4.2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Plebiscytu lub Konkursu.
 • 4.3.    Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (uzasadnień), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 • 4.4.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 • 4.4.1.    Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
 • 4.4.2.    Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
 • 4.4.3.     Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
 • 4.4.4.    Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu;
 • 4.4.5.    Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
 • 4.4.6.    Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
 • 4.5.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

   

5.    ZASADY PLEBISCYTU

 • 5.1.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Plebiscytu.
 • 5.2.    Plebiscyt obejmuje pięć kategorii:
  •    Społeczna Inicjatywa Roku - dla osób lub instytucji, które przyczyniają się do poprawy świadomości ekologicznej, ocalenia dzikiej przyrody lub dziedzictwa kulturowego.
  •    Wyczyn Roku – za pionierskie podjęcie wyjątkowego zadania w dziedzinie podróży, eksploracji lub sportów ekstremalnych.
  •    Podróż Roku – za realizację niestandardowej wyprawy, która była czymś więcej, niż tylko przemierzaniem przestrzeni geograficznej.
  •    Bloger Roku – za atrakcyjne przeniesienie podróży do świata wirtualnego i twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych.
  •    Książka Roku – za wydaną w ubiegłym roku książkę, która w najlepszy sposób przybliża czytelnikom horyzonty geograficzne i kulturowe.
 • 5.3.    W każdej kategorii wybierany będzie jeden laureat NAGRODY TRAVELERY.

6.  NAGRODY W KONKURSIE

 • 6.1.    Nagrodami dla łącznie 14 osób biorących udział w Konkursie z nagrodami, o którym mowa w pkt 4, których prace zostaną wybrane przez Organizatora zgodnie z kryteriami z pkt. 3.5., są:
  •    1 x wypożyczenie zatankowanego Jeepa Renegade na okres 1 tygodnia. Warunkiem niezbędnym do realizacji nagrody jest zawarcie z Partnerem  Konkursu umowy użyczenia ww. samochodu.
  •     3 x książka wydawnictwa Burda Media Polska Sp. z o.o.
  •    10 x roczna prenumerata magazynu National Geographic Traveler 
 • 6.2.    Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do scedowania nagrody na inne osoby.
 • 6.3.    Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 6.4.    Administratorem danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: .
 • 6.5.    Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj – https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs_NG.pdf
 • 6.6.    Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 2000 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
 • 6.7.    Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 • 6.8.     Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 4.2. Regulaminu.
 • 6.9.     Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, od momentu zakończenia Plebiscytu.
 • 6.10.    W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt. 6.6, 6.8 lub nie odbierze nagród w terminie do 31 grudnia 2020 r. nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 • 6.11.    Przekazanie nagród nastąpi według wyboru Organizatora - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody listem poleconym wysłanym za poświadczeniem odbioru przez Organizatora Konkursu, telefonicznie lub e-mailem.
 • 6.12.     Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

7.    KOMISJA

 • 7.1.    Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 • 7.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
   

8.    REKLAMACJE

 • 8.1.    Reklamacje związane z Plebiscytem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 • 8.2.    Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 • 8.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 • 8.4.     W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
 • 8.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 8.6.    Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • 8.7.     Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.1.    Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie www.travelery.nationalgeographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • 9.2.    Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.
 • 9.3.    Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 • 9.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 • 9.5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
   

ORGANIZATOR