Regulamin konkursu „Travelery”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem Konkursu NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELERY zwanego dalejPlebiscytemlubKonkursem, jest:

Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem, zwana dalej Organizatorem.

1.2 Partnerem Konkursu jest:

FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Bielsko - Białej (43-300 Bielsko - Biała) przy ul. GRAŻYŃSKIEGO 141,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019628 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5470048627, REGON: 07003791600000, zwana dalej Partnerem

1.3. Konkurs oraz Plebiscyt rozpocznie się dn. 15.03.2018 r. i trwać będzie do dnia 15.04.2018 r.

1.4. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

2.1.Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Konkursu, w którym zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, instytucje, organizacje i ich dokonania, działalności, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia, publikacje:

2.1.1 przez Kapitułę KONKURSU, w trzech kategoriach: Wyczyn Roku, Książka Roku oraz Naukowe Odkrycie Roku,

2.1.2. przez użytkowników na najlepsze, w trzech kategoriach: Podróżnik Online, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku.

2.2. Kolegium redakcyjne wyłania ostatecznie po pięć nominacji do każdej kategorii, z wyłączeniem, kategorii Podróż roku, w której nominowanych zostanie 6 laureatów oraz Kategorii Człowiek Roku.

2.2.1. Przy przyznawaniu nominacji do Kategorii, oceniane będą trwające w 2017 roku: działalność osób, instytucji, organizacji, ich dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia i publikacje.

2.2.2. Zapowiedź Konkursu ukaże się na łamach magazynu 4/2018 National Geographic Traveler oraz na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl.

2.3. O ostatecznym wyborze zwycięzcy we wszystkich kategoriach, z wyłączeniem Kategorii Podróż roku, Podróżnik Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku, decyduje Kapituła. W kategoriach Podróż Roku, Podróżnik Online, Społeczna Inicjatywa Roku zadecyduje liczba głosów oddanych przez czytelników za pośrednictwem aplikacji internetowej (Szczegóły głosowania w punkcie 2.6.).

2.4. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Konkursie oddając swój głos na wybraną nominację w kategoriach Podróż Roku, Podróżnik Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku.

2.5. Nagroda w Kategorii Człowiek Roku jest przyznawana przez Kapitułę za całokształt dokonań eksploracyjnych lub naukowych oraz wierność życiowej pasji.

2.6.GŁOSOWANIE W APLIKACJI

2.6.1. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler będą mogli głosować na nominacje w kategorii Podróż Roku, Podróżnik Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku. Nominacje zostaną wyłonione przez kolegium redakcyjne i opublikowane na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 15.03.2018 r. do 15.04.2018 r., do godz. 23:59. Czytelnicy mogą zadecydować czy chcą jedynie oddać głos na jednego z nominowanych w kategoriach Podróż Roku, Podróżnik Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku bez możliwości wygrania nagrody (zgodnie z pkt. 2.6.2) czy też oddać swój głos na nominowanego i wziąć udział w konkursie z nagrodami (zgodnie z pkt. 2.6.3).

2.6.2. Czytelnicy,aby oddać swój głos na jednego z nominowanych w kategoriach Podróż Roku, Podróżnik Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku, powinni w okresie trwania Plebiscytu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.travelery.national-geographic.pl.

2.6.3. Czytelnicy,aby oddać swój głos na nominowanego w kategoriach „Podróż Roku”, „Podróżnik Online” i „Społeczna Inicjatywa Roku” i wziąć udział w konkursie z nagrodami, powinni w okresie trwania Plebiscytu zagłosować na wybranego nominowanego w kategorii Podróż Roku lub w kategorii „Podróżnik online” lub Społeczna Inicjatywa Roku, wybrać nagrodę, a następnie napisać krótkie uzasadnienie z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to właśnie ten nominowany powinien wygrać? Odpowiedź uzasadnij” poprzez stronę www.travelery.national-geographic.pl.

2.6.4.Aby skorzystać z aplikacjinależy wejść na stronę www.travelery.national-geographic.pl i oddać swój głos na Podróż Roku, Podróżnika Online oraz Społeczna Inicjatywa Roku.

2.6.5.O wygranej w konkursie z nagrodamidecyduje komisja konkursowa wybierająca najlepsze, najoryginalniejsze i prawidłowe pod względem stylistycznym pisemne uzasadnienie o objętości max. 200 znaków.

2.6.6. Każdy głosujący może oddać swój głos w kategoriach Podróż roku, Podróżnik online oraz Społeczna Inicjatywa Roku raz dziennie. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej, niż raz dziennie, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.

2.6.7. Głosowanie a także udział w konkursie z nagrodami jest bezpłatny.

2.6.8. Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
2.6.9. Dokonując zgłoszenia do Konkursu osoby (Laureaci), którym przyznane zostaną nagrody wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania.
2.6.10. Wyniki głosowania w Plebiscycie Travelery zostaną opublikowane w magazynie National Geographic Traveler 6/18.
2.6.11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
2.6.12. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści maila terminie, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.
2.6.13. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
2.6.14. Wyniki Konkursu z nagrodami, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie National Geographic Polska i/lub National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl, w terminie do 60 dni od zakończenia Konkursu.
2.6.15. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
2.6.16. Organizator ma ponadto prawo weryfikacji prawidłowości zgromadzonych głosów przez uczestnika biorącego udział w części Konkursu z nagrodami, w szczególności pod kątem zgodności oddawania głosów z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia pracy konkursowej z Konkursu lub odmowy przyznania nagrody uczestnikowi zgłaszającemu pracę, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że praca konkursowa tego Uczestnika uzyskała głosy w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 3.2. Regulaminu.
3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Plebiscytu.
3.3. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (uzasadnień), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
​3.4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 3.4.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
3.4.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
3.4.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
3.4.4. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
3.4.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
3.4.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

3.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4. ZASADY PLEBISCYTU

4.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Plebiscytu.
4.2. Plebiscyt obejmuje siedem kategorii:
- Człowiek Roku - przyznawana przez Kapitułę za całokształt dokonań eksploracyjnych lub naukowych oraz wierność życiowej pasji.
- Naukowe Odkrycie Roku - za odkrycia w różnych dziedzinach nauki, które pozwoliły lepiej zrozumieć otaczający nas świat, ludzi i kultury.
- Społeczna Inicjatywa Roku - dla osób lub instytucji, które przyczyniają się do poprawy świadomości ekologicznej, ocalenia dzikiej przyrody lub dziedzictwa kulturowego. - Wyczyn Roku – za pionierskie podjęcie wyjątkowego zadania w dziedzinie podróży, eksploracji lub sportów ekstremalnych. - Podróż Roku – za realizację niestandardowej wyprawy, która była czymś więcej, niż tylko przemierzaniem przestrzeni geograficznej. - Podróżnik Online – za atrakcyjne przeniesienie podróży do świata wirtualnego i twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych. - Książka Roku – za wydaną w ubiegłym roku książkę, która w najlepszy sposób przybliża czytelnikom horyzonty geograficzne i kulturowe.
4.3. W każdej kategorii wybierany będzie jeden laureat NAGRODY TRAVELERY.

5. NAGRODY W KONKURSIE

5.1. Nagrodami dla osób biorących udział w Konkursie z nagrodami, o którym mowa w pkt. 2.6.3, są:

1 x wypożyczenie zatankowanego Jeepa Renegade na tydzień. Przy czym auto będzie możliwe do odbioru w piątek od godz. 8.00 do godziny 17.00, a zwrócenie po 7 dniach w piątek od godz. 8.00 do 17.00. Odbiór oraz zwrot samochodu w salonie Auto Skaczkowski, Warszawa - Mory, Poznańska 32, termin realizacji do 30 grudnia 2018 roku, przy czym zwrot samochodu może nastąpić najpóźniej 30 grudnia 2018 r. warunkiem niezbędnym do realizacji nagrody jest zawarcie z Partnerem konkursu umowy użyczenia ww. samochodu ,

20 x książka ”Marek Tomalik – U ludzi. Reportaże, opowieści i rozmowy”,

10 x roczna prenumerata National Geographic Traveler.

5.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do scedowania nagrody na inne osoby.
5.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora.Ponadto, w celu wydania nagrody w postaci wypożyczenia Jeepa Renegade dane osobowe uczestnika Konkursu zostaną udostępnione przez Organizatora Partnerowi Konkursu -FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna nahttp://www.burdamedia.pl/partnerzy/) w celach marketingowych oraz może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora. 5.4. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
5.5. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5.6. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 3.2. Regulaminu.
5.7. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, od momentu zakończenia Plebiscytu.
5.8. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt. 5.4, 5.6 lub nie odbierze nagród w terminie do 31 grudnia 2018 r. nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5.9. Przekazanie nagród nastąpi według wyboru Organizatora - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody listem poleconym wysłanym za poświadczeniem odbioru przez Organizatora Konkursu, telefonicznie lub e-mailem.
5.10. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z Plebiscytem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
7.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
7.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
7.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
7.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie www.travelery.nationalgeographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
8.2. Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.
8.3. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

ORGANIZATOR

Partnerzy: