Regulamin konkursu „Travelery”

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 • 1.1. Organizatorem Plebiscytu TRAVELERY, zwanego dalej Plebiscytem jest:
  Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP: 897-14-11-483, REGON: 931051710, zwana dalej Organizatorem.
 • 1.2. Partnerem Konkursu jest:
  FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bielsko - Białej (43-300 Bielsko - Biała) przy ul. GRAŻYŃSKIEGO 141,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019628 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5470048627, REGON: 07003791600000, zwana dalej Partnerem
 • 1.3. Plebiscyt rozpocznie się dn. 03.04.2019 r. i trwać będzie do dnia 05.05.2019 r.
 • 1.4. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 • 2.1. Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, jest Organizatorem Plebiscytu w którym zostaną wyłonione i nagrodzone osoby, instytucje, organizacje i ich dokonania, działalności, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia, publikacje:
  2.1.1. w pierwszym etapie Plebiscytu trwającym od 11.03 do 27.03.2019 r. są przyjmowane zgłoszenia użytkowników w kategoriach Bloger Roku, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku.
  2.1.2. w drugim etapie Kapituła wyłania ostatecznie po pięć nominacji do każdej Kategorii, z wyłączeniem Kategorii: Podróż Roku i Książka Roku w której jest 6 nominacji oraz Kategorii Człowiek Roku, w której nie ma nominacji, a tytył przyznaje Kapituła.
  2.1.3. użytkownicy głosują na swoich kandydatów, w sześciu Kategoriach: Bloger Roku, Podróż Roku, Społeczna Inicjatywa Roku, oraz Wyczyn Roku, Książka Roku.
  2.1.4. Przy przyznawaniu nominacji do Kategorii, oceniane będą trwające w 2018 roku: działalność osób, instytucji, organizacji, ich dokonania, zainteresowania, badania, osiągnięcia, odkrycia i publikacje. Kapituła będzie również analizować zgłoszenia online wysłane przez użytkowników na pierwszym etapie trwania Plebiscytu, za pośrednictwem aplikacji internetowej (Szczegóły w punkcie 2.6.).
 • 2.2. Zapowiedź Konkursu ukaże się na łamach magazynu 4/2019 National Geographic Traveler oraz na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl.
 • 2.3. O ostatecznym wyborze zwycięzcy we wszystkich kategoriach z wyłączeniem Kategorii Człowiek Roku, zadecyduje liczba głosów oddanych przez czytelników za pośrednictwem aplikacji internetowej (Szczegóły głosowania w punkcie 3.6.).
 • 2.4. Nagroda w Kategorii Człowiek Roku jest przyznawana przez Kapitułę za całokształt dokonań eksploracyjnych lub naukowych oraz wierność życiowej pasji.
 • 2.5. Każdy z czytelników magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, może wziąć udział w Konkursie oddając swój głos na wybraną nominację w pięciu Kategoriach.
 • 2.6. 2.6. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler będą mogli zgłaszać nominacje w kategorii Podróż Roku, Bloger Roku oraz Społeczna Inicjatywa Roku Zgłoszenia będą analizowane przez kolegium redakcyjne. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 11.03.2019 r. do 27.03.2019 r., do godz. 23:59.
 • 2.7. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazanie zgłaszanego kandydata w jednej z kategorii: Podróż Roku, Bloger Roku oraz Społeczna Inicjatywa Roku oraz opis do 1000 znaków i/lub zdjęcie obrazujące danego kandydata.
 • 2.8. Przez zgłoszenie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

3. GŁOSOWANIE W APLIKACJI

 • 3.1. Czytelnicy magazynu National Geographic Polska oraz National Geographic Traveler będą mogli głosować na nominacje w sześciu kategoriach: Podróż Roku, Bloger Roku, Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku. Nominacje zostaną wyłonione przez kolegium redakcyjne spośród nadesłanych zgodnie z pkt. 2.6 zgłoszeń, które kolegium redakcyjne uzna za najbardziej przekonywujące, i zostaną opublikowane na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 03.04.2019 r. do 05.05.2019 r., do godz. 23:59. Czytelnicy mogą zadecydować czy chcą jedynie oddać głos na nominowanych w kategoriach Podróż Roku, Bloger Roku, Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku bez możliwości wygrania nagrody (zgodnie z pkt. 3.2) czy też oddać swój głos na nominowanych i wziąć udział w konkursie z nagrodami (zgodnie z pkt. 3.3).
 • 3.2. Czytelnicy, aby oddać swój głos na jednego z nominowanych w kategoriach Podróż Roku, Podróżnik Online, Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku bez udziału w części Konkursu z nagrodami, powinni w okresie trwania Plebiscytu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.travelery.national-geographic.pl.
 • 3.3. Czytelnicy, którzy chcą wziąć udział w części Konkursu z nagrodami, powinni zagłosować na wybranych nominowanych w kategoriach Podróż Roku, Bloger Roku, Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku, wybrać nagrodę, a następnie napisać krótkie uzasadnienie z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to właśnie ten Bloger powinien wygrać? Odpowiedź uzasadnij” (o objętości max. 200 znaków) poprzez stronę www.travelery.national-geographic.pl.
 • 3.4. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na stronę www.travelery.national-geographic.pl i oddać swój głos na wszystkie kategorie Podróż Roku, Blogera Roku, Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku.
 • 3.5. O wygranej w części Konkursu z nagrodami decyduje komisja konkursowa wybierająca najlepsze, najoryginalniejsze i prawidłowe pod względem stylistycznym pisemne uzasadnienie, o którym mowa w pkt. 3.3.
 • 3.6. Każdy głosujący może oddać swój głos jeden raz w kategoriach Podróż roku, Bloger Roku Społeczna Inicjatywa Roku oraz Wyczyn Roku, Książka Roku, podczas trwania Plebiscytu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej, w szczególności w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.
 • 3.7. Głosowanie a także udział w Konkursie z nagrodami jest bezpłatny.
 • 3.8. Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia Plebiscytu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
 • 3.9. Wyniki głosowania w Plebiscycie Travelery zostaną ogłoszone podczas oficjalnej Gali Travelery (14 maja br.) oraz opublikowane w magazynie National Geographic Traveler 7/19
 • 3.10. Wyniki Konkursu z nagrodami, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie National Geographic Polska i/lub National Geographic Traveler i/lub na stronie internetowej www.travelery.national-geographic.pl, w terminie do 60 dni od zakończenia Konkursu.
 • 3.11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu Plebiscytu, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
 • 3.12. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści maila terminie, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 • 3.13. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 • 3.14. Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
 • 3.15. Organizator ma ponadto prawo weryfikacji prawidłowości zgromadzonych głosów przez uczestnika biorącego udział w części Konkursu z nagrodami, w szczególności pod kątem zgodności oddawania głosów z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia pracy konkursowej z Konkursu lub odmowy przyznania nagrody uczestnikowi zgłaszającemu pracę, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że praca konkursowa tego Uczestnika uzyskała głosy w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYSYŁANIU ZGŁOSZEŃ I KONKURSIE

 • 4.1. Wysłać zgłoszenie i wziąć udział w Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 4.2. Regulaminu.
 • 4.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Plebiscytu.
 • 4.3. Wysyłający zgłoszenie i Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych (zgłoszeń, fotografii i uzasadnień), które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich (w tym uzyskał zgodę osoby, której kandydaturę zgłaszał, na jej udział w Plebiscycie oraz wykorzystywanie wizerunku utrwalonego na zgłaszanym zdjęciu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem). W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 • 4.4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  4.4.1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
  4.4.2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
  4.4.3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4.4.4. Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
  4.4.5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  4.4.6. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.
 • 4.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

5. ZASADY PLEBISCYTU

 • 5.1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Plebiscytu.
 • 5.2. Plebiscyt obejmuje siedem kategorii:
  - Człowiek Roku - przyznawana przez Kapitułę za całokształt dokonań eksploracyjnych lub naukowych oraz wierność życiowej pasji.
  - Społeczna Inicjatywa Roku - dla osób lub instytucji, które przyczyniają się do poprawy świadomości ekologicznej, ocalenia dzikiej przyrody lub dziedzictwa kulturowego.
  - Wyczyn Roku – za pionierskie podjęcie wyjątkowego zadania w dziedzinie podróży, eksploracji lub sportów ekstremalnych.
  - Podróż Roku – za realizację niestandardowej wyprawy, która była czymś więcej, niż tylko przemierzaniem przestrzeni geograficznej.
  - Bloger Roku – za atrakcyjne przeniesienie podróży do świata wirtualnego i twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych.
  - Książka Roku – za wydaną w ubiegłym roku książkę, która w najlepszy sposób przybliża czytelnikom horyzonty geograficzne i kulturowe.
 • 5.3. W każdej kategorii wybierany będzie jeden laureat NAGRODY TRAVELERY.

6. NAGRODY W KONKURSIE

 • 6.1. Nagrodami dla osób biorących udział w Konkursie z nagrodami, o którym mowa w pkt. 3.3, są:
  - 1 x wypożyczenie zatankowanego Jeepa Renegade na tydzień. Przy czym auto będzie możliwe do odbioru w piątek od godz. 8.00 do godziny 17.00, a zwrócenie po 7 dniach w piątek od godz. 8.00 do 17.00. Odbiór oraz zwrot samochodu w salonie Auto Skaczkowski, Warszawa - Mory, Poznańska 32, termin realizacji do 30 grudnia 2019 roku, przy czym zwrot samochodu może nastąpić najpóźniej 30 grudnia 2019 r. warunkiem niezbędnym do realizacji nagrody jest zawarcie z Partnerem Konkursu umowy użyczenia ww. samochodu,
  - 10 X voucher na CEWE FOTO KSIĄŻKĘ o wartości 200 zł każdy
  - 10 x roczna prenumerata National Geographic Traveler.
 • 6.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do scedowania nagrody na inne osoby.
 • 6.3. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 2.000 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez laureata należnego podatku od wygranej. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
 • 6.4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 • 6.5. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 4.2. Regulaminu.
 • 6.6. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, od momentu zakończenia Plebiscytu.
 • 6.7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt.6.3, 6.5 lub nie odbierze nagród w terminie do 31 grudnia 2019 r. nagrody przechodzą na własność Organizatora.
 • 6.8. Przekazanie nagród nastąpi według wyboru Organizatora - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody listem poleconym wysłanym za poświadczeniem odbioru przez Organizatora Konkursu, telefonicznie lub e-mailem.
 • 6.9. Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego laureata.

7. KOMISJA

 • 7.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 • 7.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8. REKLAMACJE

 • 8.1. Reklamacje związane z Plebiscytem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 • 8.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 • 8.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 • 8.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
 • 8.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 8.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • 8.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 9.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: .
 • 9.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj – https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs_NG.pdf
 • 9.6. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie www.travelery.national-geographic.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • 9.7. Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.
 • 9.8. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 • 9.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 • 9.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.national-geographic.pl co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

ORGANIZATOR